www.neuero.se  

Webbshop »

Användarnamn:
Lösenord:

Sök: 

Kontaktuppgifter

info@neuero.se
tel: 0774-482880

neuero scandinavia
Neagri AB
Kämpelandet
SE-696 96 Zinkgruvan


 
start    produkter    montage o serviceåtagande    gdpr    om neuero    nyheter    

»lantbruk 05« – leveransbestämmelser för lantbruksmaskiner m.m.

Dessa allmänna leveransbestämmelser ersätter köplagens bestämmelser i tillämpliga delar och skall tillämpas när parterna skriftligen eller på annat sätt avtalat därom. Säljarens åtaganden enligt dessa bestämmelser gäller endast gods som skall användas inom Sverige. Förbindelser vid sidan av detta avtal är bindande endast om de skriftligen bekräftas. Vad avser säljaren, skall bekräftelsen ske av behörig företrädare för denne.
 
Beträffande beställning och avtal avseende fast inmontage/inredning gäller de ändringar och tillägg som framgår av härvid fogad bilaga. Till denna bilaga hänvisas i texten här nedan med »(Se bilaga punkt nr)«.
 
Beställning och avtal
1. En beställning är bindande för köparen i och med undertecknandet av beställnings- sedeln. Beställningen är bindande för säljaren sedan den godkänts av denne och skriftlig bekräftelse härpå tillsänts köparen av behörig företrädare för säljaren eller 14 dagar förflutit efter mottagandet av beställningen. Skulle bekräftelsen avvika från beställningen är köparen inte bunden av beställningen. (Se bilaga punkt 32)
 
Produktkrav och information
2. Godset skall uppfylla de krav som gäller vid tidpunkten för leveransen enligt lagar, författningar, föreskrifter och anvisningar samt de föreskrifter och anvisningar som åberopas i avtalshandlingarna.
3. Om parterna i avtalet uttryckligen hänvisar till uppgifter beträffande vikt, dimensioner, europeisk eller svensk standard, kapacitet, pris, teknisk och annan data i kataloger, cirkulär, annonser, bildmaterial, prislistor eller typgodkännanden, skall godset över- ensstämma därmed. I annat fall skall uppgifterna anses vara ungefärliga.
4. Säljaren skall senast i samband med leverans tillhandahålla köparen drifts-, skydds- och skötselanvisningar på svenska språket, vilka köparen skall ta del av innan godset tas i bruk (garantikrav). Detta gäller även vid köp av begagnat gods om uppgifterna är nödvändiga och finns att tillgå hos säljaren eller tillverkaren. (Se bilaga punkt 33-35)
5. Om köparens bytesgods utgörs av maskin, skall denna vara CE-märkt och åtföljas av »försäkran om överensstämmelse«. (Detta gäller dock inte maskin, som tagits i bruk före 1995-01-01.)
6. Säljaren är berättigad att före leverans och utan föregående underrättelse till köparen företa detaljändringar i konstruktionen i avsikt att förbättra produkten.
 
Pris och prisändring
7. Köparen skall utöver avtalat pris utge ersättning för på leveransdagen gällande mer- värdesskatt samt lagstadgade miljöavgifter.
8. Överenskommet pris kan av säljaren ändras med hänsyn till sådana kostnadsändring- ar på grund av växelkursförändringar eller myndighets åtgärd som inträffat efter av- talets ingående men före angiven leveransdag.Om detta leder till prishöjning som överstiger 5 procent av det avtalade priset och säljaren påfordrar dylikt pristillägg har köparen rätt att häva avtalet. Sådan hävning skall ske inom skälig tid. (Se bilaga punkt 36)Höjs det pris säljaren skall erlägga till sin leverantör av annan orsak än ovan angivits skall köparen, om säljaren så påfordrar, erlägga ett mot höjningen svarande pristill- lägg. Köparen äger dock rätt att i sådant fall häva avtalet inom skälig tid.Köparen är i ovanstående fall inte berättigad till någon ersättning i anledning av häv- andet.
9. Kostnaden för det beställda godsets eventuella besiktning, registrering och försäkring jämte skatt samt övriga kostnader för godsets ibruktagande betalas av köparen. Säljaren äger rätt att för köparens räkning underteckna vederbörliga ansökningar härför.
10. Har värdet av köparens inbytesgods efter värderingstidpunkten förändrats mer än som bör följa vid normalt underhåll och användning av godset, skall det pris som avtalats för inbytesgodset justeras i motsvarande mån. Sådan justering skall ske mot det tidi- gare testprotokollet om sådant upprättats.
 
Leveransort och leveranstid
11. Om inte annat överenskommits är godset sålt fritt säljarens lager. Har särskild leve- ransdag inte bestämts skall godset levereras inom skälig tid.Bedömer part att han kommer att bli försenad med avlämnande eller mottagande av godset, skall han utan dröjsmål underrätta motparten detta. Parten skall därvid ange den tidpunkt då han räknar med att leveransen respektive mottagandet beräknas kun- na fullföljas. När så begärs skall även orsaken till förseningen uppges.
12. Om säljaren inte avlämnar godset inom avtalad leveranstid eller inom skälig tid enligt punkt 11 första stycket, har köparen, under förutsättning att han kan styrka att skada uppkommit, rätt till skadestånd som är maximerat till två (2) prisbasbelopp. Köparen har dock inte rätt till skadestånd om säljaren ställer annat för ändamålet användbart gods till köparens förfogande mot skälig avgift. (Beträffande force majeure se punkt 29.) (Se bilaga punkt 37)
13. Vid försening enligt punkt 12 har köparen rätt att häva avtalet. Skriftligt meddelande härom skall tillställas säljaren inom skälig tid. Sedan säljaren tillställts sådant medde- lande måste denne, för att undvika att avtalet hävs i berörd del, inom två veckor leverera den del av godset som inte har kunnat tas i bruk. Köparen får dock under de tio första förseningsveckorna häva avtalet endast om förseningen utgör väsentlig olägenhet för honom. (Se bilaga punkt 39)
 
Betalning
14. Om inte annat överenskommits skall full likvid erläggas senast i samband med avtalad leverans av godset. (Se bilaga punkt 38)Vid kreditköp skall om inte annat överenskommits minst 20 procent av det avtalade priset samt därpå belöpande mervärdesskatt betalas eller betryggande säkerhet här-för ställas vid godsets avlämnande.Accept eller annan förbindelse anses inte som betalning förrän den är helt inlöst.
15. Om köparen inte betalar i rätt tid har säljaren rätt till dröjsmålsränta enligt vid avta- lets ingående gällande räntelag.
 
Äganderättsförbehåll
16. Det levererade godset förblir säljarens egendom till dess köparen fullgjort samtliga sina förbindelser på grund av avtalet.
 
Avbetalningsköp återtaganderätt
17. Om köparen vid avbetalningsköp inte fullgör sina skyldigheter förbehåller sig säljaren rätten att återta godset.Säljaren förbehåller sig rätt att avräkna belopp som erläggs på grund av köpet på fordringar som gäller reparation, förvaring, bärgning eller annan åtgärd avseende godset. Har säljaren inte meddelat annat sker avräkning på köpeskillingsfordringen inte förrän angivna reparations- och övriga kostnader blivit täckta.Innan äganderätten till godset helt övergått till köparen är denne skyldig att vid utmät-ning, kvarstad eller annan säkerhetsåtgärd avseende godset uppvisa avtalet för utmätningsmannen eller på annat sätt upplysa denne om ägandeförhållandet samt omedelbart underrätta säljaren.Intill dess äganderätten till godset helt övergått till köparen får denne inte utan sälja- rens skriftliga medgivande föra godset ur landet, överlåta, pantsätta eller upplåta rättigheter i det, bygga om det eller företa väsentliga ändringar av det.Köparen är vidare skyldig att vårda och bruka godset på sådant sätt att säljarens rätt inte äventyras. Detta innefattar bl.a. att köparen skall hålla godset fullt försäkrat. Underlåtes detta har säljaren rätt att teckna försäkring på köparens bekostnad. Den rätt till försäkringsbelopp eller annan ersättning som kan komma att utgå på grund av skada överlåtes till säljaren när det kan göras sannolikt att säljarens rätt kan äventyras. Säljaren har i sådant fall rätt att utkvittera den del av ersättningen som svarar mot köparens återstående skuld enligt avtalet.Vid förlust eller skada som väsentligt minskar godset värde skall köparen utan dröjs- mål underrätta säljaren härom.Har säljaren skälig anledning att anta att köparen inte vårdar eller brukar godset på normalt sätt och säljarens rätt härigenom äventyras skall godset, om säljaren så krä- ver, ställas till hans förfogande för inspektion eller provkörning, där godset befinner sig.Reparation får endast utföras av personal som är godkänd av säljaren. Köparen skall underrätta säljaren om ändringar i adress- och uppehållsort.
 
Underlåtenhet att fullfölja köpet
18. Vid underlåtenhet av köparen att fullfölja köpet äger säljaren kräva köpets fullgörande eller som ersättning uppbära högst 15 procent av det avtalade priset.
 
Ansvar för fel
19. Om inte annat överenskommits ansvarar säljaren beträffande nytt gods för fel som visar sig inom ett år räknat från leveransdagen. (Se även bilaga punkt 37)
20. Beträffande begagnat gods svarar säljaren för godsets beskaffenhet endast i den mån särskild garantiförbindelse utfärdats.
21. Köparen skall inom skälig tid efter det att han märkt eller borde ha märkt att godset är felaktigt reklamera detta till säljaren. Reklamationen skall göras på det sätt som säljaren anvisat i leveranshandlingarna.
22. Säljaren skall efter reklamation på egen bekostnad och i enlighet med vad som stadgas i punkterna 25 och 26 avhjälpa fel i levererat gods.Gör säljaren inte detta inom skälig tid har köparen rätt att själv efter meddelande till säljaren avhjälpa felet på säljarens bekostnad eller fordra sådant avdrag på köpeskil- lingen som svarar mot felet.Är kvarstående fel väsentligt trots upprepade reparationsförsök äger köparen häva köpet såvitt gäller den del av godset som är felaktig. Om den felaktiga delen står i sådant sammanhang med resten av godset att det skulle medföra väsentlig olägenhet för köparen att delvis stå kvar vid köpet, får avtalet hävas i helhet. (Se bilaga punkt 39)Köparen har dock inte rätt att häva avtalet om säljaren ställt annat för ändamålet an- vändbart gods till förfogande under reparationstiden.
23. Säljarens ansvar omfattar inte fel som beror på av köparen tillhandahållet material eller föreskriven konstruktion. Part ansvarar endast för av motparten företagen ändring av partens konstruktion, såvida han uttryckligen åtagit sig ett sådant ansvar.Vidare omfattar säljarens ansvar endast fel som uppstår under normala arbetsförhål- landen och vid korrekt användning. Det förutsätts härvid att köparen följer de skötsel- anvisningar och instruktioner som säljaren eller hans representant lämnat. Ansvaret omfattar inte fel förorsakade av bristfälligt underhåll eller oriktig montering från köparens sída, ändringar utan säljarens med givande, av köparen oriktigt utförda reparationer, normal förslitning eller försämring, ej heller skador som uppkommer genom brand.Test eller undersökning som görs på begäran av köparen utförs utan kostnad för köpa- ren om det därvid konstateras fel som skall avhjälpas av säljaren. För det fall sådant fel inte konstateras debiteras köparen samtliga kostnader. Om det funnits skälig anledning att anta att fel förelegat skall kostnaderna fördelas lika mellan parterna. (Se bilaga punkt 37)
24. För delar i godset såsom däck, batteri, elmotor, slitgods eller tillsatsaggregat, som inte tillverkats av säljaren eller dennes huvudman, gäller respektive underleverantörs tidsmässiga garantiåtagande i den mån denna tid går utöver överenskommen garantitid för godset. Om inget annat överenskommits medför avhjälpande av fel under garantitiden inte att den totala garantitiden utökas. Reklamation skall ske på samma sätt som stadgas i punkt 21. (Se bilaga punkt 37)
 
Avhjälpningsåtagande
25. Efter samråd med köparen avgör säljaren om reparationen kan utföras där godset är uppställt, om den måste utföras i av säljaren anvisad verkstad eller på annan lämplig plats. Vid reparation där godset är uppställt skall köparen svara för att sådan person som enligt lag krävs vid ensamarbete finns på plats samt – i den mån det finns tillgängligt – utan kostnad ställa till förfogande medhjälpare, reparationslokal, lyftutrustning, etc. Om reparationen skall ske på verkstad eller annan plats än där godset är uppställt, skall transportkostnaden betalas av säljaren. Om köparen på eget initiativ transporterar godset till reparationsplatsen svarar han dock för hela kostnaden.
26. Kräver felet ringa kunskap och arbetsinsats samt ringa kostnader att avhjälpa eller är felet av sådan art att köparen själv kan utföra reparationen och parterna är överens därom, skall säljaren anses ha fullgjort sitt åtagande genom att till köparen avlämna ny eller reparerad ursprunglig/likvärdig del. Köparen skall på säljarens begäran omgående återsända den felaktiga delen.
 
Ansvarsbegränsning
27. Utöver vad som förskrivits i punkterna 19-26 har säljaren inte något ansvar för fel. Säljaren är inte skyldig att på grund av fel i varan utge någon ersättning till köparen för produktionsbortfall, personskada, utebliven vinst eller annan indirekt skada. Dessa begränsningar av säljarens ansvar gäller dock inte om säljaren gjort sig skyldig till grov vårdslöshet.
28. Oavsett vad som stadgas i punkt 27 är köparen berättigad till ersättning för produk- tionsbortfall och annan indirekt skada än personskada och utebliven vinst om skadorna orsakats av det köpta godset och omfattas av särskild försäkring (se separat villkor).
 
Force Majeure
29. Parterna äger inte gentemot varandra åberopa underlåtenhet att fullgöra avtal om fullgörandet hindras till följd av omständighet utanför partens kontroll. Det kan gälla arbetskonflikt, krig, myndighets beslut, driftstörningar hos parten eller dennes leverantör eller annat av parten inte vållat förhållande, som väsentligt inverkar på avtalets fullgörande och som parten inte kunnat förutse eller vars menliga inverkan han inte rimligen kunnat undanröja. Part skall utan dröjsmål underrätta den andra parten om att sådan omständighet inträffat.
30. Kan avtalet inte fullgöras inom skälig tid till följd av omständighet enligt punkt 29, får vardera parten skriftligen häva avtalet till den del avtalets fullgörande hindrats.
 
Tvist
31 Uppkommer tvist mellan parterna i anledning av avtalet och/eller dessa leveransbe-stämmelser skall parterna genom direkta förhandlingar försöka lösa tvisten i fråga. Lyckas inte detta bör tvisten hänskjutas till det av LRF och MaskinLeverantörerna, Sektion Lantbruk, gemensamt tillsatta Reklamationsrådet.Om uppgörelse i uppkommen tvist mellan parterna inte kan lösas på så sätt som angivits i första stycket skall tvisten avgöras genom skiljedom enligt svensk lag. Som skiljenämnd skall därvid fungera en inom branschen gemensamt av LRF och MaskinLeverantörerna, Sektion Lantbruk, tillsatt skiljenämnd. Parterna godtar de rikt- linjer för skiljenämndens utseende och verksamhet som nyssnämnda organisationer fastställt.Utan hinder av vad som sägs i föregående stycke får part dock vid domstol eller exekutiv myndighet anhängiggöra talan beträffande förfallen fordran eller återtagande enligt lagen om avbetalningsköp mellan näringsidkare i den mån prövning enligt ovan inte har påkallats.
 
För beställning och avtal avseende fast inmontage/inredning – se tilläggsbestämmelser i bilaga.Beträffande beställning och avtal avseende byggnad eller anläggning för stadigvarande bruk gäller vad stadgas i kontraktsformuläret ABLB97
 

BILAGA till »LANTBRUK 05« – leveransbestämmelser för lantbruksmaskiner m.m.

För beställning och avtal avseende fast inmontage/inredning gäller följande ändringar och tillägg:
 
32. Med ändring av punkt 1 gäller följande: En beställning är bin-dande för köparen i och med undertecknandet av beställnings-sedel. Beställningen är bindande för säljaren sedan den god-känts av denne och skriftlig bekräftelse härpå tillsänts köparen av behörig företrädare för säljaren eller fyra (4) veckor förflutit från avtalsdatum.
33. Köparen svarar för att samtliga tillstånd och handlingar förelig-ger som är nödvändiga för anläggningens konstruktion eller uppförande. Köparen skall, såvida inte säljaren genom särskild förbindelse uttryckligen påtagit sig undersökningsansvaret här-för, ansvara för att markförhållanden, grundvattennivåer och motsvarande inte har någon skadlig inverkan för det levererade godsets montering, hållbarhet och funktion.
34. Skyldigheten enligt punkt 4 att tillhandahålla drifts-, skydds- och skötselanvisningar gäller endast i fall då godsets beskaffenhet så påfordrar.Alla ritningar och tekniska handlingar avseende godset förblir säljarens egendom, även sedan de överlämnats till köparen. De får inte utan säljarens medgivande kopieras, utlämnas eller på annat sätt bringas till tredje mans kännedom.Drifts-, skydds- och skötselanvisningar samt erfoderliga doku-ment om CE-certifiering skall överlämnas till köparen eller sän-das med bevis om att köparen har tillsänts desamma (genom packsedel eller dylikt).
35. Anläggningen får inte tas i bruk innan köparen har delgivits instruktioner om användningen och maskinsäkerheten.
36. Rätten att häva avtalet enligt punkt 8, andra stycket, vid pris-tillägg gäller inte anläggning för fast inmontage.
37. För gods ur säljarens sortiment av tillbehör, förbrukningsvaror och reservdelar gäller följande: Köparen äger inte rätt till skadestånd enligt punkt 12 om leveransförsening inträffar. Garantitiden i punkt 19 är differentierad med hänsyn till varornas karaktär och avsedda användning. Om inte annat överenskommits gäller följande:
• 6 månaders garantitid gäller för mindre tillbehör såsom vattenhoar, bindslen, värmespiraler och dylikt.
• Ingen garanti lämnas på gummi- och plastartiklar, glödlampor, filter, säkringar och dylikt som kan anses vara förbrukningsvaror.Säljarens ansvar för fel är begränsat till skyldighet att leverera felfritt gods i utbyte mot till säljaren returnerat felaktigt gods.
38. Med ändring av punkt 14 gäller följande: Om annat inte särskilt angivits i avtalet sker fakturering av avtalat pris vid leveransen av godset. Betalning för materialdelen eller minst 80 % av avtalat pris erläggs på tid som angivits på fakturan. Betalningen för monteringen erläggs omedelbart sedan monteringen (eller del därav) utförts. Avtalad montering utförs på köparens begäran, dock senast ett år efter leverans. Det levererade godset förblir säljarens egendom tills full betalning skett.
39. Fråga om hävning enligt punkt 13 och 22 skall hänskjutas till Reklamationsrådet.
40. Om säljaren uttryckligen har påtagit sig att projektera, måttsätta och beräkna förutsättningarna för godsets användning har han ett konsultansvar. I annat fall svarar säljaren endast för det sålda godsets funktion och beskaffenhet.
41. Köparen skall vid godsets ankomst kontrollera ytteremballaget och genast anmäla eventuell skada till transportföretaget. Godset skall noggrant omhändertas och förvaras på fuktfri plats och får inte, när det sålts inklusive montering, packas upp förrän leverantörens montör anlänt. Om godset sålts inklusive montering och försenas montaget eller måste det avbrytas bero-ende på att köparen inte följt bestämmelserna i anslutning till köpet faktureras köparen härav föranledda kostnader särskilt.
42. När godset sålts inklusive montering skall köparen svara för fullgod hantlangning. Han svarar t.ex. för flyttning av befintlig utrustning. Demontering av ev. befintlig anläggning ingår inte i avtalat pris eller avtalad monteringskostnad såvida detta inte särskilt angetts. Elektrisk installation skall genom köparens försorg anslutas i så god tid att slutmontering och igångkörning av anläggningen inte fördröjs. Säljaren fritas från allt ansvar för sådant montage och det åligger köparen att i god tid själv göra sig underrättad om gällande bestämmelser och följa dem. Köparen ansvarar för fel, som kan uppstå genom inkoppling av elmotor och liknande samt otillräcklig strömtillförsel.För montaget skall samtliga erforderliga gjutningsarbeten och förstärkningsarbeten vara utförda av köparen i enlighet med arbetsritningarna. De arbeten, exempelvis gjutningsarbeten, som utförs av köparen för att säljaren skall kunna utföra mon-tering skall godkännas av säljaren. Godkänner inte säljaren köparens arbeten skall han anmärka skriftligt om köparen utan ändringsåtgärder ändå påfordrar montering av beställt gods. Köparen svarar för uppkomna merkostnader härvid. Garantin för godset gäller inte om det är uppenbart att felet orsakats genom köparens åtgärder.Igångkörning av anläggningen bör ske under normala driftför-hållanden. Köparen skall närvara för kontroll och godkännande av montaget.
43. För anläggningar levereras material med viss marginal i förhål-lande till vad som normalt beräknas åtgå. Överblivet material är säljarens egendom.
44. Det åligger köparen att studera och tillse att gällande arbetar-skyddslagstiftning uppfylls i samband med godsets användning.
45. För betongvaror gäller tillverkarens bestämmelser.
© copyright 2024 Neagri AB. Alla rättigheter förbehålles. www.bravomedia.se